• Khóa học lập trình JAVA từ A - Z

  I. GIỚI THIỆU KHÓA HỌC:
  • Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng do Sun Microsystem đưa ra vào giữa thập niên 90. Java được coi là công nghệ mang tính cách mạng và khả thi nhất trong việc tạo ra các ứng dụng có khả năng chạy thống nhất trên nhiều nền tảng mà chỉ cần biên dịch một lần.
  • Java cũng là một trong nhưng ngôn ngữ lập trình sử dụng phổ biến nhất thế giới, dùng để xây dựng các phần mềm, ứng dụng khác nhau, viết các ứng dụng web, xây dựng các ứng dụng trong doanh nghiệp, siêu thị, bệnh viện, ngân hàng...
  • Hãy bắt đầu khóa học JAVA TOÀN DIỆN NHẤT để trở thành chuyên gia phát triển phần mềm và trải nghiệm tất cả các công nghệ, các ứng dụng khác nhau: desktop(J2SE), webform(J2EE) hoặc MobileApp(J2ME), tự tin tạo các ứng dụng trên nền tảng java và sẵn sàng làm việc ở các công ty lớn!
   học lập trình java tại đà nẵng
   Học lập trình java tại Đà Nẵng
  II. NỘI DUNG KHÓA HỌC
  1. JAVACORE
  • TƯ DUY VÀ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG:
     - Tư duy logic
     - Tư duy lập trình
     - Tư duy hướng đối tượng
     - Câu chuyện đàn kiến và Phương pháp học nhanh 1 ngôn ngữ lập trình
  • TỔNG QUAN VỀ JAVA VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ:
     - Xu hướng công nghệ
     - Java ra đời thế nào?
     - Học java làm gì?
     - Chia sẻ cách tự kiếm tiền từ java
  • CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG VÀ CUNG CỤ:
     - Giới thiệu và cài đặt JDK
     - Viết chương trình java đầu tiên
     - Sử dụng cung cụ lập trình java(Netbeans và Eclipse)
  • JAVA CORE: 
     - Mở đầu về Java, Viết ví dụ đầu tay, Chú thích, Biến, Kiểu dữ liệu, Các phép toán, Nhập và xuất, Phương pháp ép kiểu
     - if, if else, switch...case, for, while, do … while, nhảy khỏi bước lặp continue, thoát vòng lặp break
     - Mảng: Mảng 1 chiều, Mảng 2 chiều và nhiều chiều, Cách khởi tạo mảng
     - Lớp và đối tượng: Định nghĩa lớp, Các thuộc tính của lớp, Các phương thức, Khai báo đối tượng, Phương thức khởi tạo
     - Tính chất kế thừa, đa hình và Interface: Định nghĩa kế thừa, Ghi đè phương thức, Phương pháp chồng hàm, Nạp chồng khởi tạo, Lớp abstract, Interface
     - Gói và bổ từ truy cập: Khái niệm gói, Cách định nghĩa gói trong Java, Bổ từ truy cập: private, protected, public, default
     - Cách điều khiển ngoại lệ: Khái niệm ngoại lệ, Bắt ngoại lệ trong Java, Ngoại lệ do người dùng tự định nghĩa, Giới thiệu về giả định trong Java
     - Thread và Stream: Thread và concurrent programming trong Java, Multithreading và Garbage Collection, Java I/O stream và Networking programming.
  • Viết dự án áp dụng
  2. ORACLE & MYSQL:
  • ORACLE:
     - Giới thiệu cơ sở dữ liệu Oracle
     - Kiến trúc cơ của Oracle
     - Cài đặt, cấu hình Oracle
     - Quản trị và các công cụ quản trị Oracle
     - Quản lý Oracle Database
     - Quản lý Tablespace và Datafile
     - Quản lý Redo Log
     - Quản lý Control File
     - Quản lý Schema Object
     - Quản lý User
     - Quản lý Profile và Resource
     - Quản lý phân quyền (privilege)
     - Quản lý Undo
     - Di chuyển dữ liệu
     - Xử lý trùng hợp dữ liệu và xung đột Lock
     - Bảo trì cơ sở dữ liệu
     - Quản lý Performance
     - Sao lưu cơ sở dữ liệu
     - Phục hồi cơ sở dữ liệu
     - Hệ thống hỗ trợ của Oracle
  • MYSQL:
     - Cài đặt và sử dụng MySQL
     - Quản lý database trong MySQL
     - Tạo table, insert, update, delete, select
     - Nhập xuất dữ liệu trong MySQL
  • Viết dự án áp dụng
  3. JSP & SERVLET
  • SERVLET
     - Chức năng và vai trò của Servlet.
     - Sử dụng QueryString trong Servlet.
     - Request Page trong Servlet.
     - Cơ chế truyền giá trị từ Servlet đến JSP.
  • FORM
     - Sử dụng các Control.
     - Lấy giá trị Control trong Servlet.
     - Điền dữ liệu vào control.
     - Upload file.
  • VALIDATION
     - Tìm hiểu cơ chế Validation trong Servlet.
     - Sử dụng Validation cho giá trị rỗng.
     - Sử dụng Validation cho Email
     - Sử dụng Validation cho DateTime.
     - Sử dụng Validation cho Password.
  • MÔ HÌNH MVC
     - Tìm hiểu kiến trúc mô hình MVC.
     - Tạo Model.
     - Tạo Controller.
     - Tạo View.
     - Tạo tương tác giữa Model, Controller và View.
     - Xây dựng ứng dụng từ mô hình MVC.
  • SESSION VÀ COOKIE
     - Chức năng và vai trò của Session.
     - Khai báo Session.
     - Gán giá trị cho Session.
     - Sử dụng Session chứa thông tin tài khoản đăng nhập, giỏ hàng.
     - Chức năng và vai trò của Cookie.
     - Khai báo Cookie.
     - Gán giá trị cho Cookie.
     - Đọc giá trị từ Cookie.
  • JDBC
     - Tạo kết nối Database.
     - Sử dụng các Class và Interface từ thư viện JDBC.
     - Thực hiện các thao tác thêm/xóa/cập nhật Database.
     - Hiển thị dữ liệu từ Database lên JSP.
  • SHOPPING CART
     - Xây dựng trang hiển thị sản phẩm.
     - Xây dựng chức năng mua hàng online.
     - Xây dựng chức năng đăng kí tài khoản.
     - Xây dựng chức năng thanh toán hóa đơn.
     - Gửi thông tin hóa đơn qua email cho khách hàng.
  • FILTER
     - Giới thiệu cơ chế Filter.
     - Kiểm tra dữ liệu với Filter.
     - Upload file với Filter.
     - Logging
     - Authentication
  • EL
     - Giới thiệu chức năng EL.
     - Sử dụng Implicit Objects.
     - Sử dụng các biểu thức toán học.
     - Sử dụng các biểu thức so sánh.
  • JSTL
     - Giới thiệu chức năng JSTL.
     - Sử dụng Core Tags.
     - Sử dụng Formatting tags.
     - Sử dụng SQL tags.
     - Sử dụng XML tags.
     - Sử dụng JSTL Functions.
  • INTERNATIONALIZATION
     - Giới thiệu khái niệm Internationalization.
     - Định dạng số.
     - Định dạng phần trăm.
     - Định dạng tiền tệ.
     - Định dạng thời gian.
     - Định dạng nội dung.
  • CUSTOM TAG
     - Tìm hiểu cơ chế xây dựng Custom Tag.
     - Sử dụng Simple Tags API.
     - Sử dụng Simple Tags trong JSP.
     - Tag Files.
     - Sử dụng Tag Library Descriptor.
     - Tag Extension API.
     - Tag, Iteration, IterationTag, BodyTag, TagSupport Interface.
  • TEMPLATE
     - Giới thiệu cơ chế tạo template trong MVC.
     - Xác định khu vực thay đổi trong template.
     - Xây dựng các trang con trong template.
     - Điền dữ liệu vào template.
  • Viết dự án áp dụng
  4. SPRING FRAMEWORD
  • Cài đặt môi trường
     - Cài đặt, cấu hình Maven.
     - Gọi qua lại giữa các project (Maven+tomcat)
  • Spring Core
     - Spring IoC container
     - Resource
     - Validation, Data Bingding
  • Spring Expression
  • AOP & Spring
  • Spring AOP APIs
  • Data Access
     - Quản lý transaction
     - DAO
     - ORM
     - Marshalling XML
  • Viết ứng dụng web với SPRING từ A-Z
     - Xây dựng và ráp giao diện
     - Code chức năng quản lý admin
     - Code chức năng public
     - Xây dựng trang đăng nhập, đăng xuất
     - Hoàn chỉnh các chức năng và xuất bản web
  • Thực hiện dự án 2 với SPRING
  5. JAVA SWING
  • Giới thiệu java Swing: Tìm hiểu JFC và Swing(Look and Feel), Jfame class và các phương thức, Tìm hiểu Jbutton class các phương thức và event handling
  • Swing components và dialog boxes: Tìm hiểu JScrollPane, Tìm hiểu JProgressBar, So sánh editor pane và text pane, Giải thích JEditorPane, JOptionPane
  • Layout managemers: Additional layout managers, List và mô tả về new layout managers, Tìm hiểu dimension class
  • Swing menu components, Mixing và light Components, menu layout, file view, tool bars,...Accessory component
  • Swing advanced controls: Tìm hiểu JColorChooser, Jlist, JComboBox, Jtable,...
  • Internationalization: Tìm hiểu về DateFormat, SimpleDateFormat, ResourceBundle class và các phương thức
  • Remote method invocation: Naming, LocateRegistry, UnicastRemoteObject,...
  • Java Mail: Giải thích và mô tả về Session, Message, folder,...
  • Viết dự án áp dụng
  6. PROJECT
  • Project 1: Viết dự án phần mềm
  • Project 2: Viết dự án JSP - SPRING
  • Project 3 - Bảo vệ và nhận chứng chỉ: LẬP TRÌNH JAVA
  III. THÔNG TIN HỌC PHÍ:
  • Học phí toàn khóa: 6.800.000 VNĐ (đóng 4 đợt)
  • Học phí đóng 1 đợt: Giảm 300K
  • Giảm thêm 200K cho nhóm bạn 2 học viên cùng đăng ký
  • Giảm thêm 300K cho nhóm bạn 3 học viên cùng đăng ký
  IV. KHAI GIẢNG:
  • Thời gian: 6 tháng
  • Đăng ký: Từ 12/11/2017 đến 25/11/2017
  • Ngày khai giảng: 26/11/2017
  V. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN:

  Đội ngũ giảng viên tuyển chọn, được đào tạo bài bản và đã từng làm việc tại các công ty lớn: VnGame, FPT, Viettel, VNPT... Bạn cũng sẽ được học tập và làm việc với mr.Sơn, có khả năng sư phạm đặc biệt và nhiều năm kinh nghiệm trong nghề lập trình.

  VI. CHỨNG CHỈ KHÓA HỌC:
  học lập trình java tại đà nẵng
  Học lập trình java tại Đà Nẵng
  Hoàn thành khóa học, bạn sẽ được VinaENTER EDU cấp chứng nhận LẬP TRÌNH JAVA có giá trị trên toàn quốc. Chứng nhận của VinaENTER EDU được các doanh nghiệp đánh giá rất cao vì sự đào tạo bài bản, cũng như tác phong học viên khi đi làm.

  VII. VIDEO GIỚI THIỆU:


 • CÁC KHÓA HỌC TẠI VINAENTER EDU

  Trung tâm VinaEnter đào tạo các Khóa học Lập trình PHP, JAVA từ A-Z, các Khóa học Marketing Online chất lượng cao tại Đà Nẵng.

  ĐỊA CHỈ

  154 Phạm Như Xương, Đà Nẵng

  EMAIL

  info@vinaenter.com

  TELEPHONE

  +84 909-223-155

  WEBSITE

  www.vinaenter.com